Products
The publication of this product is after.
See more in "Pumps"

MÁY S?C KHÍ CHÌM- TP02 - thinhphat

MÁY S?C KHÍ CHÌM- TP02 - thinhphat
MÁY S?C KHÍ CHÌM- TP02 - thinhphat
MÁY S?C KHÍ CHÌM- TP02 - thinhphat
MÁY S?C KHÍ CHÌM- TP02 - thinhphat
MÁY S?C KHÍ CHÌM- TP02 - thinhphat
MÁY S?C KHÍ CHÌM- TP02 - thinhphat
USD 365 00
NEW PRODUCT
Product location

Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam

Product Description

GI?I THI?U V? MÁY S?C KHÍ CHÌM TPO2 :

Trong các ao h? nuôi th?y s?n thâm canh, bán thâm canh, ngu?i nuôi thu?ng ph?i s? d?ng các d?ng c? b? sung oxy nhu: Cánh qu?t t?o oxy ch?y b?ng motuer di?n g?n2 hay4 cánh qu?t; cánh qu?t ch?y máy n?, có các ?ng truy?n l?c th?ng g?n nhi?u cánh qu?t; máy nén khí, máy s?c khí,dua xu?ng vùng dáy ao qua h? th?ng ?ng m?m;máy th?i khí tr?c ti?p du?i dáy ao.Máy s?c khí chìmTPO2 là m?t trong nh?ng h? th?ngs?ckhít?t nh?t và tiên ti?n nh?t trên th? gi?i, và cung thích h?p cho các ao nuôi tr?ng thu?s?n và x? lý nu?c th?i.Máys?c khí có th? di?u ch?nh ao sâu,ao c?n khác nhau, d?ng co trong các kích c? công su?t khác nhau phù h?p v?i ao l?n

*THÔNG S? K? THU?T :

+Công su?t:2hp(1,5kw):3hp ( 2,2 kw )

+Luu lu?ng dòng ch?y1000m3/h :(1,5 kw) ;2000m3/p( 2,2 kw )

+Luu lu?ng oxy10lít oxy/p:( 1,5kw ):20 lít oxy/p( 2,2 kw )

*NGUYÊN LÝ HO?T ÐÔNG :

-Nguyên t?c ho?t d?ng c?a máy là hút khí chân không, phân nh? dòng khí và hòa tan vào    nu?c.Nh? s? phân nh? dòng khí c?ng v?i dòng ch?y c?c m?nh do cánh qu?t t?o ra làm cho  hàmlu?ng oxy hòa tan vào nu?c vu?t tr?i hon so v?i nh?ng thi?t b? khác cùng ch?c nang

-Máy t?o oxy có ch?c nang phun ra nh?ng b?t oxy c?c nh? xu?ng dáy ao t?o ra h? oxy tu?n hoàn m?t cách t?i uu. C?p oxy s?ch d? sâu t? 0,5m – 4m.

-Pha tr?n và lan t?a oxy m?t và dáy ao nhanh hon sov?i máy s?ckhí khác trênth?tru?ng. Giúp tang cu?ng lu?ng oxy cho ao

-Có tác d?ng dua khí d?c du?i ao lên trên m?t nu?c r?i b?c hoi, ngan ng?a s? phân t?ng, không làm m?t h? sinh thái. M?t d? oxy s? phân b? d?u t? dáy d?n m?t nu?c, không t?o ra v?n d?c: Phân gi?i nh?ng khí d?c trong nu?c, có hi?u qu? v? m?t c?i thi?n ch?t nu?c và ch?t d?t du?i dáy ao.XEM VIDEO >>>

 *Ghi chú:  

*N?u ao lót b?t dáy thì dùng phao

*N?u ao không lót b?t (ao d?t) thì ch? dùng c?c dóng hai bên

*B? trí s?c khí:
Ngu?i nuôi thu?ng xuyên h?i v? nh?ng cách t?t nh?t d? xác d?nh v? trí l?p d?t s?c khí trong ao và rõ ràng không có k?t qu? nghiên c?u cu?i cùng d? cho m?t câu tr? l?i có th? bi?n minh du?c. Trong các ao cá có th? ch?p nh?n d?t m?t ho?c nhi?u s?c khí l?n ? m?t d?u ao, b?i vì cá s? di chuy?n vào vùng nu?c có oxy. N?u ao hình ch? nh?t, s?c khí nên dua dòng nu?c d?c theo tr?c dài c?a ao. Tôm không di chuy?n d?n vùng nu?c có oxy nhu là cá, vì v?y cách h?p lý là s? d?ng nhi?u s?c khí nh? d? cung c?p s? thông khí tuong d?i d?u kh?p toàn b? di?n tích ao.Tru?c kia, s?c khí du?c b? trí trong các ao nuôi tôm d? t?o m?t dòng ch?y vòng tròn, nhung ki?u này thu?ng t?o c?n l?ng ? vùng gi?a ao. Ngu?i nuôi tôm bây gi? có xu hu?ng l?p d?t s?c khí tuong d?i d?u kh?p b? m?t ao d? bùn c?n l?ng lan d?u hon trên dáy. Cho dù áp d?ng mô hình l?p d?t s?c khí nào thì d?u c?n ph?i chú ý gi? cho dòng nu?c m?nh không làm xói mòn b? và tang c?n l?ng d?ng trên dáy ao.

*HI?U QU? S? D?NG MÁY:  

-Cung c?p oxy hoà tan trong nu?c nhanh lu?ng oxy nhi?u, cung c?p d? lu?ng oxy cho tôm nuôi không n?i d?u khi l?t v?. 

- C?p oxy hoà tan d?n dáy ao. Bay nhanh nh?ng khí d?c trong ao nhu( NH3 , H2S)

- Cung c?p nh?ng vi sinh v?t vi khu?n có l?i phát tri?n. Giúp phân hu? nhanh ch?t b? h?u co tích t? dáy ao

- T?o dòng ch?y t?t. Không phân t?ng nu?c khi tr?i n?ng g?t.

- T?o dòng ch?y m?nh du?i t?ng nu?c sâu. Gôm ch?t bùn và phân tôm vào gi?a dáy ao. 

- Máy g?n nh?. D? l?p d?t và di chuy?n. 

- Chi phí s? d?ng di?n cho máy s?c khí TP02 th?p hon chi phí ch?y d?u và ti?t ki?m di?n hon nh?ng lo?i máy khác s? gi?m chi phí tang l?i nhu?n
Questions about the product
Obligatory fill-in field
Please do not post contact information or ask for other products here
Copyright © 1999-2022 Engormix - All Rights Reserved